En klub for alle Skørping Skakklub Start Kalender Turneringer Klubliv Hall of Fame Klubbladet Partier Opgaver Live galleri oa Kontingent
Seniorer 900,- Juniorer 400,- Pensionister 600,- Passiv DSU medl. 600,- Passiv, ikke DSU 350,- Børn under 14 år 300,-
Klubbens vedtægter
§ 1 Klubbens navn er Skørping Skakklub; dens hjemsted er Rebild Kommune § 2 Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til samt interessen for skakspillet Det sker bl.a. ved: a. Ugentlige klubaftener i tiden august - april/maj b. Andre spil end skak er forbudt i klubbens lokale på de vedtagne klubaftener c. Afholdelse af klub- og holdturneringer, dels på bestyrelsens foranledning og dels i samarbejde Dansk Skak Union d. Bestyrelsen udpeger turnerings- og holdledere § 3 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Disse træffer beslutning i alle klubbens anliggender med ansvar over for generalforsamlingen. Besyrelsen vælges for 2 år. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær Skørping Skakklub tegnes af klubbens formand eller kasserer Bestyrelsesmedlemmer afgår 2 og 2 hvert andet år; genvalg kan finde sted. Aktive medlemmer kan indvælges i bestyrlsen oa, selv om de ikke deltager i generalforsamlingen - men forslagsstilleren bør have indhentet vedkommendes godkendelse § 4 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. På den årlige generalforsamling, der afholdes på en klubaften i foråret (opslag i klublokalet er gyldig indvarsling), er der følgende faste dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabet forelægges for det forløbne år 4. Budgettet for indeværende regnskabsår forelægges 5. Indkomne forslag - evt. forslag ska afleveres til formanden en uge før generalforsamlingen 6. Fastsættelse af årskontingent 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år tillige valg af formand 8. Valg af 2 suppleanter, der vælges for ét år ad gangen 9. Valg af 2 revisorer, der vælges for ét år ad gangen 10. Eventuelt § 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten på bestyrelsens foranledning, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt til formanden fremsætter ønske herom med angivelse af den sag der ønskes behandlet; bekendtgørelse om generalforsamlingen sker ved opslag i klublokalet, eller når dette ikke er muligt, ved opslag i den lokale presse (ugeavis eller lignende) § 6 Som medlem af klubben kan optages enhver, der er interesseret i skakspillet og klubbens arbejde. Regnskabsåret er 1/1 til 31/12. Kontingentet der fastsættes på generalforsamlingen, betales for ét år ad gangen; indbetalingen skal ske senest på den første klubaften i november - seniormedlemmer kan dog betale kontingentet i 2 halvdele - de 2 betalinger skal da ske senest henholdsvist først i november og først i februar. Aktive medlemmer tilmeldes Dansk Skak Union. Skakbladet leveres først efter 3 måneders medlemskab, med mindre der betales indskud på 1/4 års kontingent. § 7 Alle afstemninger, der på forlangende skal ske skriftligt, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal foretages en ny afstemning, og hvis igen lige, bortfalder forslaget. Punktet om stemmeflertal gælder ikke for §9 og §10 § 8 Passive medlemmer kan deltage i afstemningerne, bortset fra om de i denn vedtægts §9 og §10 nævnte forhold Passive medlemmer kan efter 2 års medlemskab og aktiv deltagelse i klubbens arbejde, indvælges i klubbens bestyrelse mv. § 9 Klubbens opløsning kan kun besluttes på lovlig indvarslet generalforsamling, når mindst 3/4 af samtlige aktive medlemmer stemmer herfor. Opløses klubben, skal dens eventuelle formue (kontanter og materiel) deponeres hos Dansk Skak Union til udlevering til klubben, dersom denne senere måtte opstå (genstiftes) § 10 Disse vedtægter, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. september 1971 og siden ændret flere gange - senest den 30 marts 2009 - afløser de i forhandlingsbogen på klubbens stiftelsesdag, den 4. oktober 1944, indførte retningslinier for klubbens drift. Ændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de deltagende aktive stemmer herfor